วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ( VISION )

                    โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง  จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สื่อและเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ  (  MISSION  )

1.       จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.       จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม

3.       พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.       จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
Comments