ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง ที่อยู่ ๑๓๔ หมู่ ๓ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๓๙๓๓๘ โทรสาร-

เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Comments